§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego (: „Sklep”), dostępny pod adresem internetowym www.szkolaterapiikarmienia.pl/, prowadzony przez „Wydawnictwo Pestka i Ogryzek®” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmońskiego 13/28, 02-495 Warszawa, NIP 5223151572., REGON 382595840.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: pestka@szkolaterapiikarmienia.pl oraz pisemnie na adres: „Wydawnictwo Pestka i Ogryzek®” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska s.c. ul. Chełmońskiego 13/28, 02-495 Warszawa,, w godz. 9-17 w dni robocze.
 5. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. przeglądarka plików .pdf, posiadanie aktywnego adresu e-mail,

§ 2 Definicje

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto - konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie w szczególności ilości produktów.
 5. E-book - książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików EPUB lub MOBI bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep.
 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, w tym książki, e-booki i/lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym  a Sprzedawcą.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 8. Sprzedawca – oznacza spółkę cywilną pod nazwą „Wydawnictwo Pestka i Ogryzek®” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmońskiego 13/28,   02-495 Warszawa, NIP 5223151572, REGON 382595840.
 9. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.szkolaterapiikarmienia.pl
 10. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja jest dobrowolna.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracji, udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient:        
  a. dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,                                                                                                                
  b. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,                                                                                                                                
  c. dopuszcza się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybór hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1 Regulamin.

§ 5 Zamówienie i zawarcie Umowy

 1. Sklep prowadzi sprzedaż  książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową www.szkolaterapiikarmienia.pl, dokonać wyboru Produktu będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Sklepem a Kupującym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:                                                                                                                                                            
  a. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,                                                                                      
  b. w przypadku produktów elektronicznych (np: e-booki) – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. 
 8. Podsumowanie złożonego Zamówienia wyświetlone zostanie po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:                                                                                                                                                                              
  a. przedmiotu Zamówienia,                                                                                                                                                
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),                                                                                                                          
  c. wybranej metody płatności,                                                                                                                                          
  d. wybranego sposobu dostawy,                                                                                                                                        
  e. czasu dostawy.

 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. E-booki są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni. E-booki należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania.
 12. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia.
 13. Czas realizacji zamówienia wynosi 7-14 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 14. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Kupującywyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 15. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.

§ 6 Metody płatności

 1. Ceny na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 3. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 4. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez operatora płatności: PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 7 Dostawa Produktów

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Wysyłka za granicę może być zrealizowana po ustaleniu z Kupującym kosztu dostawy do kraju przeznaczenia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów fizycznych w formie papierowej odbywa się przesyłką kurierską i może być realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej Kurier48 lub kuriera InPost. W chwili składania zamówienia podawany jest koszt dostawy.
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący.
 4. Przewidywany termin realizacji dostawy wynosi: wynosi 1-2 dni robocze. Podany termin jest terminem deklarowanym przez firmę kurierską.
 5. Wnosimy o podawanie dokładnych danych adresowych, szczególnie w przypadku kierowania przesyłki do miejsca pracy; im więcej danych (nazwa firmy, adres, nr pokoju itp.) tym łatwiej będzie kurierowi odnaleźć adresata i większe prawdopodobieństwo, że przesyłka nie wróci do Sprzedawcy, jako źle zaadresowana.
 6. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak E-booki itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 7. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem: fizycznej dostawy lub poczty elektronicznej, podanym przez Kupującego.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo  w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 5. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem numeru zamówienia (formularz odstąpienia od umowy dostępny na naszej stronie internetowej pod tym linkiem), które może zostać wysłane  za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. 
 6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres: Imker ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość, z dopiskiem: “zwrot”. 
 8. Kupujący pokrywa koszty wysyłki związanej ze zwrotem lub wymianą. Akceptujemy tylko zwroty w formie wysyłki, nie ma możliwości zwrotu osobistego.
 9. Zwrotom nie podlegają produkty spersonalizowane.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego oświadczenia , wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  b. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
  c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. w wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
  f. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której:
  a. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Kupującego..
 3. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący Może składać w dowolnej formie. Preferujemy składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pestka@szkolaterapiikarmienia.pl; jak również z formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. W przypadku, gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa Produktu i Kupujący takiej naprawy zażąda. W razie, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sprzedawca zwróci Kupującemu pełną należność za zakupiony Produkt w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Kupujący może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
 6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu zostanie zwrócony przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego.
 7. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: pestka@szkolaterapiikarmienia.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu Odpowiedzi, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie,  kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10 Dane osobowe

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: szkolaterapiikarmienia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepu
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane Konto, o zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje Konto.. Wszystkie zamówienia przyjęte przez realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o Prawach Konsumenta. obowiązującego prawa
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r., postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  01.03.2022 roku.