§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem
 2. Sklepu Internetowy (zwany: „Sklepem”), dostępny pod adresem internetowym www.szkolaterapiikarmienia.pl/, prowadzony przez „Wydawnictwo Pestka i Ogryzek” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmońskiego 13/28, 02-495 Warszawa, NIP 5223151572., REGON 382595840.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: pestka@szkolaterapiikarmienia.pl oraz pisemnie na adres: „Wydawnictwo Pestka
  i Ogryzek” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska spółka cywilna ul. Chełmońskiego 13/28, 02-495 Warszawa, a także telefonicznie pod numerem tel.: +48 502 379 381 lub +48 504 634 813,
  w godz. 9-17 w dni robocze.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2 Definicje

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma i/lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 8. Sprzedawca – oznacza spółkę cywilną pod nazwą „Wydawnictwo Pestka i Ogryzek” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmońskiego 13/28,   02-495 Warszawa, NIP 5223151572, REGON 382595840.
 9. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.szkolaterapiikarmienia.pl
 10. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja jest dobrowolna.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracji, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym,
  w przypadku, gdy Klient::
 1. dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 2. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 3. dopuszcza się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych
  z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybór hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1 Regulamin.

§ 5 Zamówienie i zawarcie Umowy

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową www.szkolaterapiikarmienia.pl, dokonać wyboru Produktu będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Podsumowanie złożonego Zamówienia wyświetlone zostanie po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 7-14 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6 Metody płatności

 1. Ceny na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

ING Bank Śląski S.A.

Numer konta bankowego PL: 85 1050 1038 1000 0092 6470 8216

§ 7 Dostawa Produktów

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Nie ma możliwości
  wysyłki za granicę.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską i
  realizowana jest za pośrednictwem usługi biznesowej Poczty Polskiej
  Kurier48. W chwili składania zamówienia podawana jest cena dostawy.
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient.
 4. Przewidywany termin realizacji dostawy wynosi: wynosi 1-2 dni
  robocze. Podany termin jest terminem deklarowanym przez firmę kurierską.
 5. Wnosimy o podawanie dokładnych danych adresowych, szczególnie w
  przypadku kierowania przesyłki do miejsca pracy; im więcej danych (nazwa
  firmy, adres, nr pokoju itp.) tym łatwiej będzie kurierowi odnaleźć
  adresata i większe prawdopodobieństwo, że przesyłka nie wróci do
  Sprzedawcy, jako źle zaadresowana.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez
  podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
  objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumena lub wskazaną przez niego osobę trzecią
  inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
  w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów
  – od dnia ich zawarcia.

 3. Klienta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia
  przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez
  przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Następnie wypełnić formularz odstąpienia
  od umowy lub wymiany dostępny na naszej stronie internetowej i przesłać wraz z produktem na
  adres: „Wydawnictwo Pestka i Ogryzek” M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska spółka cywilna z
  siedzibą w Warszawie, ul. Chełmońskiego 13/28, 02-495 Warszawa.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa
  się za niezawartą.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 7. Klient pokrywa koszty wysyłki związanej ze zwrotem lub wymianą. Akceptujemy tylko zwroty
  w formie wysyłki, nie ma możliwości zwrotu osobistego.

 8. Zwrotom nie podlegają produkty spersonalizowane.

 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  b) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na
  inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  c) sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  d) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę
  o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed
  upływem terminu 14 dni.

  e) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty
  zwrotu Produktu.

  f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy, w której:

  a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca,
  w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pestka@szkolaterapiikarmienia.pl; jak również z formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. W przypadku, gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa Produktu i Klient takiej naprawy zażąda. W razie, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sprzedawca zwróci klientowi pełną należność za zakupiony Produkt w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
 6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu zostanie zwrócony Klientowi przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: pestka@szkolaterapiikarmienia.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10 Dane osobowe

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: szkolaterapiikarmienia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepu
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2019 r.